Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 01 2017

Bezsenne noce pragnące słów? Ile nas jest? Ile nas łączy? Zupowy chat wraca! 

http://mysoup.pl/czat/login.php
Reposted fromnezavisan nezavisan

March 04 2017

2064 2673 500
Reposted frompotatolovero potatolovero viacoffee coffee

February 18 2017

Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

July 07 2015

1359 d174
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

July 06 2015

9251 a910 500
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

July 05 2015

6758 75ae
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

July 04 2015

July 03 2015

Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

July 02 2015

Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

June 28 2015

Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

June 27 2015

0536 1b1d
<3
Reposted fromfelicka felicka viaAmericanlover Americanlover

June 26 2015

5059 b2b9
Reposted fromIriss Iriss viasensation sensation

June 23 2015

3192 fac5
Reposted fromcrimsonwolf92 crimsonwolf92

May 24 2015

Rozpłakała się tak, jak płaczą tylko silni i zdecydowani ludzie, kiedy natrafiają na ścianę, której nie da się z miejsca przebić, obejść ani przeskoczyć.

A każdy ma taką ścianę, na jaką sobie zasłużył.

— Katarzyna Leżeńska
Reposted fromaggape aggape viasavor savor
1194 2da8
1176 ccbf
1144 c14d
Reposted fromAng3ll Ang3ll

May 18 2015

6235 5ca0
Reposted fromshepard shepard

May 10 2015

Oliwia Sokołowska. Kandydatka na Miss Polski Lubelszczyzny. 

Klikamy serduszka na instagramie dla Oliwii!
Reposted fromnezavisan nezavisan

May 08 2015

April 20 2015

Nie czuję się nieszczęśliwy ani wściekły. Nie czuję się ani dobrze ani źle.. nie czuję nic.
— Dr. House
Reposted frommikey mikey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl